Правила и услови

Добредојдовте во одредбите и условите на Villa Red Real Estate, кои се однесуваат на вашето користење на веб-страницата на Villa.Red Real Estate.

Следниве се одредбите и условите („Услови“) според кои вие („Корисник“) може да ја користите веб-страницата villa.red („Веб-страница“). Ве молиме внимателно прочитајте ја оваа страница. Со пристапување и користење на веб-страницата, вие прифаќате и се согласувате да бидете обврзани, без измена, ограничување или квалификација, со Условите. Условите може да се менуваат или ревидираат во секое време со ажурирање на текстот на оваа страница. Вие сте обврзани со каква било таква измена или ревизија и затоа треба периодично да ја посетувате оваа страница за да ги прегледате Условите.

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА СОСТАВУВА ВАША СОГЛАСНОСТ СО СИТЕ УСЛОВИ, УСЛОВИ И ИЗВЕСТУВАЊА СОДРЖАНИ ОВДЕ ИЛИ ПОинаку ПОСТАВЕНИ НА ВЕБ СТРАНАТА. (СОДРЖИНАТА НА ТАКВИОТ ДОГОВОР, ВКЛУЧУВАЈЌИ НА УСЛОВИТЕ И СИТЕ ТАКВИ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ И ИЗВЕСТУВАЊА, ЗАЕДНО СЕ ОБЕЛЕЖАНИ КАКО „ДОГОВОР“.) АКО НЕ ПРИФАЌАТЕ НИКОЈА ПОТВРДА ГО ПРИФАЌАТЕ, .

1. Пристап
Ние ќе ви овозможиме пристап до веб-страницата во согласност со овие Услови.

2. Вашите обврски
2.1 се согласувате да не ја користите веб-страницата (или кој било дел од) за каква било незаконска цел и се согласувате да ја користите во согласност со сите релевантни закони;
2.2 се согласувате да не поставувате или пренесувате преку веб-локацијата какви било компјутерски вируси, макро вируси, тројански коњи, црви или што било друго дизајнирано да пречи, да ги прекине или да ги наруши нормалните оперативни процедури на компјутерот;
2.3.
2.4.
2.5 нема да ја користи веб-страницата на кој било начин што ги нарушува или прекршува правата на кое било лице, фирма или компанија (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на правата на интелектуална сопственост, правата на доверливост или правата на приватност);
2.6 се согласувате дека во случај да имате какво било право, побарување или дејствие против Корисниците кои произлегуваат од користењето на веб-страницата од тој Корисник, тогаш ќе го следите таквото право, тврдење или дејство независно од нас и без прибегнување кон нас.

3. обештетување
3.1 Вие се согласувате да бидете целосно одговорни за (и целосно да нè обесштетите против) сите побарувања, одговорност, штети, загуби, трошоци и трошоци, вклучувајќи ги и правните такси, што ги претрпевме и кои произлегуваат од секое прекршување на Условите од ваша страна или какви било други обврски кои произлегуваат од вашата употреба на веб-локацијата или користењето од кое било друго лице кое пристапува до веб-локацијата користејќи го вашиот компјутер или сметка за пристап до интернет.

4. Нашите права
Го задржуваме правото:
4.1 менувајте или повлечете, привремено или трајно, веб-страницата (или кој било дел од) со или без известување до вас и потврдувате дека ние нема да бидеме одговорни пред вас или трета страна за каква било промена или повлекување на веб-страницата;
4.2 менувајте ги овие Услови од време на време и вашата континуирана употреба на веб-страницата (или кој било дел од) по таквата промена ќе се смета за ваше прифаќање на таквата промена. Ваша одговорност е редовно да проверувате за да одредите дали Условите се променети. Доколку не се согласувате со каква било промена на Условите, тогаш мора веднаш да престанете да ја користите веб-страницата.
4.3 Ќе ги искористиме нашите разумни напори за одржување на веб-страницата. Веб-страницата е предмет на промена од време на време. Нема да имате право на никаков надомест затоа што не можете да користите кој било дел од веб-локацијата или поради неуспех, суспендирање или повлекување на целата или дел од веб-страницата поради околности кои се надвор од наша контрола.

5. Линкови од трета страна
Во обид да обезбедиме зголемена вредност за нашите корисници, може да обезбедиме врски до други веб-локации или ресурси. Вие признавате и се согласувате дека ние не сме одговорни за достапноста на таквите надворешни страници или ресурси, и не поддржуваме и не сме одговорни или одговорни, директно или индиректно, за практиките на приватност или содржината (вклучувајќи погрешна репрезентативна или клеветничка содржина) на таквите веб-страници, вклучувајќи (без ограничување) какво било рекламирање, производи или други материјали или услуги на или достапни од таквите веб-локации или ресурси, ниту за каква било штета, загуба или прекршок предизвикана или наводно предизвикана од, или во врска со, употребата на или потпирање на каква било таква содржина, стоки или услуги достапни на таквите надворешни страници или ресурси.

6. Мониторинг
Имаме право, но не и обврска, да ја следиме секоја активност и содржина поврзани со веб-страницата. Можеме да го истражиме секое пријавено прекршување на овие Услови или поплаки и да преземеме какви било активности што сметаме дека се соодветни (што може да вклучи, но не е ограничено на, издавање предупредувања, суспендирање, прекинување или приложување услови за вашиот пристап и/или отстранување на какви било материјали од веб-страница).

7. Вашите податоци
Ние ги почитуваме вашите лични податоци
Треба да бидете свесни дека:
7.1 доколку полицијата или кој било регулаторно или владино тело кое истражува сомнителни незаконски активности, или по добивање на судска наредба, побара од нас да ги обезбедиме вашите лични информации и/или информации во врска со вашите активности додека ја користите веб-страницата, ние ќе го сториме тоа;
7.2. со прашањата наведени во овие Услови или на друг начин;
7.3 Ве молиме погледнете ја нашата Политика за приватност, која е дел од овие Услови.

8. Интелектуална сопственост и право на користење
8.1 Вие признавате и се согласувате дека сите авторски права, трговски марки и сите други права на интелектуална сопственост во целиот материјал или содржина обезбедени како дел од веб-локацијата ќе останат во секое време доверени на нас или на нашите даватели на лиценца. Дозволено е да го користите овој материјал само како што е изрично овластено од нас.
8.2 Веб-страницата е авторско право, сите права се задржани.

9. известувања
Може да ни испратите известувања под или во врска со овие Услови преку е-пошта до
box@villa.red

10. Ограничување на одговорноста
И покрај тоа што НИЕ ЌЕ КОРИСТИМЕ РАЗУМНИ НАПОВИ ДА ЈА ПРОВЕРИМЕ ТОЧНОСТА НА СЕКОЈА ИНФОРМАЦИЈА ШТО ГО ПОСТАВУВАМЕ НА ВЕБ-САЈТОТ, НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, БИЛО ИЗРАЗНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ ВО ВРСКА СО НЕЈЗНАТА ТОЧНОСТ.
10.1 Веб-страницата е обезбедена на основа „како што е“ и „како што е достапна“ без никакво претставување или одобрување. Освен ако не е наведено во посебни услови и услови поврзани со одреден производ или услуга, ние не даваме гаранции од каков било вид, без разлика дали се изразени или имплицирани, во врска со веб-локацијата, или производите или услугите понудени на веб-локацијата без разлика дали од нас или во наше име ( вклучувајќи преземања на бесплатен софтвер) вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, имплицитни гаранции за задоволителен квалитет, соодветност за одредена цел, непрекршување, компатибилност, безбедност, точност, состојба или комплетност или каква било имплицитна гаранција што произлегува од текот на работењето или користењето или трговијата .
10.2 Освен ако не е наведено во посебни одредби и услови поврзани со одреден производ или услуга, не даваме гаранција дека веб-локацијата или производите или услугите понудени на веб-страницата без разлика дали од нас или во наше име (вклучувајќи и преземања на бесплатен софтвер) ќе ги задоволат вашите барања или ќе да бидат непрекинати, навремени, безбедни или без грешки, дека дефектите ќе бидат поправени или дека веб-локацијата или серверот што ја прави достапна или производите или услугите понудени на веб-локацијата без разлика дали од нас или во наше име (вклучувајќи и преземања на бесплатен софтвер) се без вируси или грешки или се целосно функционални, точни или сигурни. Ние нема да бидеме одговорни или одговорни кон вас за каква било загуба на содржина или материјал како резултат на поставување на или преземање од веб-страницата.
10.3 Без оглед на која било друга одредба во Условите, ништо нема да ги ограничува вашите права како потрошувач.
10.4 Вие признавате дека не можеме да гарантираме и затоа нема да бидеме одговорни на кој било начин за безбедноста или приватноста на веб-локацијата и за какви било информации доставени или преземени од веб-страницата од вас.
10.5 Ние нема да бидеме одговорни во договор, деликт или на друг начин ако претрпите загуба или штета при поврзувањето на веб-локацијата преку хипертекстуална врска на трета страна.
10.6 Ние нема да бидеме одговорни, во договор, деликт (вклучувајќи, без ограничување, небрежност), пред-договор или други претстави (освен лажни лажни претстави) или на друг начин надвор или во врска со веб-страницата или производите или услугите понудени на веб-страницата дали од нас или во наше име (вклучувајќи и преземања на бесплатен софтвер) за:
10.6.1 какви било економски загуби (вклучувајќи без ограничување загуба на приходи, добивки, договори, деловни или очекувани заштеди); или
10.6.2 каква било загуба на добра волја или углед; или
10.6.3 какви било посебни или индиректни или последователни загуби; во секој случај, без разлика дали таквите загуби биле во размислување на кој било од нас на датумот на кој настанал настанот што ја предизвикал загубата.

11. Откажување
Ништо нема да се толкува како откажување од нас од било кое претходно или следно прекршување на која било одредба.

12. Целиот договор
Овие Услови (како што се менуваат одвреме-навреме) го содржат целиот договор помеѓу вас и нас во врска со предметот што е покриен и ги заменуваат сите претходни договори, договори, обврски или предлози, писмени или усни, меѓу вас и нас во врска со таквите прашања. Ниту едно усно објаснување или усна информација дадена од било кој од нас нема да го промени толкувањето на овие Услови. Вие потврдувате дека, согласувајќи се да ги прифатите овие Услови, не сте се потпирале на ниту едно застапување освен доколку истото експлицитно е застапено во овие Услови и се согласувате дека нема да имате лек во однос на какво било погрешно претставување што не станало рок на овие Услови освен ако вашиот договор содржан во оваа клаузула нема да се применува во однос на лажното погрешно претставување без разлика дали тоа станало или не рок на овие Услови.

Споредете ги списоците

Споредба